Försäljnings- och leveransvillkor

Villkor JMV Cables AB

1 § Allmänna villkor

1 Följande villkor gäller för försäljning och leverans av JMV Cables A/S:s produkter, i den omfattning de inte frångåtts genom skriftlig överenskommelse mellan JMV-Cables AB (nedan kallat 'JMV') och avtalets andra part (nedan kallad 'Kunden').

2 För det fall Kunden på eget initiativ gör ett förbehåll eller eljest gör särskilda villkor i orderspecifikationen gällande, skall dessa icke anses åsidosätta villkoren uti detta avtal. Dylika förbehåll eller särskilda villkor äger endast giltighet såvida JMV skriftligen samtyckt därtill. 

3 Köplagen skall varda gällande såvida icke annat uttryckligen avtalas, jfr 9 §.

2 § Erbjudanden och beställningar

1 Skriftliga anbud är bindande i det antal dagar som anges i anbudet och gäller från och med datum för anbudet.

2 Avtal är bindande och leveranstider beräknas från datumet på den slutliga orderbekräftelsen. Ändring härvid kan allenast ske såvida Kunden skriftligen anhåller därom och därpå erhåller JMV:s skriftliga samtycke.

3 Specialtillverkade produkter och standardvaror i uppmätta längder tages inte i retur. Övriga standardvaror tages inte i retur såvida inte annat skriftligen avtalats.

3 § Specifikationer och teknisk dokumentation

1. Alla specifikationer och information om vikt, dimensioner, kapacitet, priser och tekniska och andra data i JMV: s marknadsföringsmaterial, däribland i kataloger, broschyrer, prislistor, annonser, bilder, osv. är endast vägledande.

2. Dylika specifikationer är endast bindande såvida de uttryckligen anges i den slutliga orderbekräftelsen.

3. All teknisk dokumentation som lämnas i Kundens orderbekräftelse förblir JMV:s egendom, såvida inte annat skriftligen avtalats.

4. Teknisk dokumentation får inte, utan skriftligt medgivande från JMV, användas för annat än vad som var syftet med dess tillhandahållande. Kunden äger ej rätt att kopiera, reproducera, överlåta eller på annat sätt tillhandahålla tredje man sådan dokumentation, såvida det inte utifrån förutsättningarna är nödvändigt att detta sker.

4 § Trummor

1. Trummor är inte inkluderade i vare sig vägledande eller slutlig prisuppgift. Trummor faktureras särskilt till Kunden. Såvida Kunden inom tre månader från mottagandedatumet returnerar trummor i oskadat skick krediteras denne fakturabeloppet. Genom skriftlig överenskommelse kan nämnda tidsfrist förlängas. 

5 § Pris, fakturering och betalning

1. Priset framgår av JMV:s orderbekräftelse och anges i danska kronor (DKK) såvida inte annat anges. Samtliga priser är angivna exklusive moms och andra offentliga avgifter.

2. JMV:s faktura tillhandahålles, som tidigare nämnts, i den slutliga orderbekräftelsen. 

3. Betalning skall ske enligt bestämmelserna på fakturan eller eljest enligt skriftlig överenskommelse.

4. Vid betalningsdröjsmål uttages dröjsmålsränta från förfallodatumet om 2 % för varje påbörjad månad. Vidare äger JMV rätt att utkräva påminnelse- och inkassoavgifter.

5. För det fall dröjsmål med betalning sker i samband med delleverans eller avbetalning förfaller resterande belopp för alla levererade varor till betalning. JMV är härvid berättigade till att, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, inställa ytterligare leveranser, oaktat om dessa är kontraktsenligt avtalade, eller att häva avtalet med Kunden i dess helhet.

6 § Äganderättsförbehåll

1. Leverade varor, inklusive allt till dem hörande, förblir JMV:s egendom intill dess köpesumman till fullo är betald. Betalning anses ha skett vid den tidpunkt när Kunden icke längre har möjlighet att tillbakadraga betalningen.

7 § Utställande av säkerhet

1. JMV kan när som helst kräva att Kunden omedelbart utställer säkerhet för fordran, inbegripande härtill hörande intresse, som JMV har mot Kunden. 

8 § Försening och leverans

1. Leverans skall anses ha ägt rum när Kunden övertagit risken för varan. 

2. För det fall JMV gör den bedömningen att leverans inte kan infrias vid den avtalade tidpunkten, vilket inbegriper förmodat dröjsmål å fordringshavarens sida, skall JMV utan oskäligt dröjsmål meddela Kunden härom. 

3. JMV må icke hållas ansvarigt för Kundens direkta eller indirekta förlust till följd av försening, såvida inte förseningen beror på JMV:s eller dess anställdas grova oaktsamhet. Med 'indirekt förlust' avses bland annat driftstopp och utebliven vinst. Ersättningen kan aldrig överstiga de levererade varornas fakturavärde. JMV kan aldrig åläggas ersättningsskyldighet till följd av underleverantörs försening. 

9 § Ansvar vid felaktig vara

1. Det åligger Kunden att omedelbart vid mottagandet undersöka och vid behov reklamera de levererade varorna eller reklamera i enlighet med punkten 2 nedan. Reklamerar Kunden inte en felaktig vara, frånsäger sig denne rätten till att senare göra felet gällande gentemot JMV. 

2. För dolda fel och brister gäller en reklamationstid på 1 år från varans mottagande. 

3. Eventuella reklamationer skall utan dröjsmål skriftligen framställas, dock senast 8 dagar efter att felet är eller borde vara upptäckt. JMV äger rätt att avkräva Kunden dokumentation härvid. 

4. Vid reklamation är JMV berättigat att, efter eget gottfinnande, avhjälpa i form reparation eller omleverans. Returnerande av vara kan inte ske utan JMV:s föregående skriftliga medgivande härom. 

5. JMV:s förpliktelser enligt punkten 3 omfattar inte de fall där fel beror på att varan a) inte har handhavts eller brukats i full överensstämmelse med JMV:s eventuella föreskrifter, b) använts på ett felaktigt eller olämpligt sätt, c) blivit föremål för ändringar eller tekniska ingrepp utan JMV:s föregående skriftliga samtycke därtill, d) extraordinära klimatförhållanden och dylikt. Likaledes kan JMV aldrig hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av Kundens ändringar av konstruktionen hos eller bearbetning av levererade varor. 

6. Under inga omständigheter är JMV ansvarigt för driftstopp, utebliven vinst eller övrig indirekt förlust, vilket inkluderar omkostnader för demontering eller utbyte av den med fel behäftade varan. JMV är härvid blott förpliktat att företaga omleverans eller avhjälpande av felet.

7. Det åligger icke JMV att ersätta vare sig direkt eller indirekt förlust som orsakats av en felaktig vara, så till vida icke grov oaktsamhet föreligger hos JMV eller dess anställda. Med 'indirekt förlust' avses bland annat driftstopp och utebliven vinst. Ersättningen kan aldrig överstiga de levererade varornas fakturavärde. JMV kan aldrig åläggas ersättningsskyldighet till följd av underleverantörs försening. 

10 § Produktansvar

1. Omfattningen av JMV:s produktansvar kan aldrig överstiga det belopp som täcks av JMV:s professionella ansvarsförsäkring, inklusive räntor och omkostnader, för ifrågavarande skada.

2. Köparen skall hålla JMV skadelös för det fall JMV från tredje man åläggs ansvar för sådan skada och sådant förlust som JMV enligt punkt 3 i denna paragraf är ansvarigt för gentemot köparen.

3. JMV är icke ansvarigt för skada enligt produktansvarsreglerna, såvida inte köparen dokumenterar och visar att skadan beror på JMV:s fel eller försummelse.

4. Under inga omständigheter är JMV ansvarigt för driftstopp, inkomstförlust eller övrig indirekt förlust.

5. För det fall tredje man framställer anspråk om ersättningsansvar mot en av parterna i enlighet med denna paragraf skall denna part utan dröjsmål underrätta den andra parten därom.

6. JMV och köparen är ömsesidigt förpliktade att inställa sig som svarande part vid den domstol eller skiljedomstol som skall pröva de ersättningskrav som gjorts gällande gentemot en av dem i anledning av skada eller förlust som påstås vara orsakad av varan. Det inbördes förhållandet emellan köparen och JMV skall emellertid alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt 15 §. 

11 § Händelse av högre hand (Force majeure)

1. Parterna skall icke hållas ansvariga för bristande avtalsuppfyllelse i fråga om ingångna avtal för det fall en force majeure-situation uppstår, vilken förhindrar avtalsuppfyllandet eller gör uppfyllandet oskäligt betungande, vilket inkluderar, utan att vara begränsat till, följande situationer:  Arbetskonflikt, strejk, lockout,  eldsvåda, krig, militär mobilisering eller motsvarande oförutsedda inkallelser, offentligt påbud eller bestämmelse, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transportstörningar, allmän och varaktig inskränkning i fråga om försörjning av ström, vatten eller annan försörjningskälla, allmän varuknapphet, större arbetens upphörande, fel eller försening av leveranser från underleverantör som beror på någon av de i denna paragraf nämnda omständigheterna, samt varje annan omständighet, som parterna icke råder över. 

2. Den part som önskar åberopa ansvarsfrihet eller force majeure skall utan oskäligt dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om vad som tilldragit sig. För det fall part önskar häva avtal skall detta uttryckligen göras veterligt. För det fall avtal skall stå fast, skall den part som drabbas av ett tillstånd enligt punkten 1 utan oskäligt dröjsmål meddela den andra parten när tillståndet i fråga väl är till ända.

12 § Lagval och laga domstol

1. Alla tvister i anledning av avtal eller kontrakt skall underställas dansk rättsordning och slitas vid domstol vilken vid det aktuella tillfället utgör för JMV behörigt forum.