Etik

Trovärdighet:

Vår profil utgörs av alla anställda. Det förväntas därför att alla uppträder lojalt och ansvarsfullt gentemot företaget, kunder och partners i all vår verksamhet. Vi behandlar konfidentiellt material, internt och externt, med nödvändig diskretion.

Mänskliga rättigheter / Ansvar:

Vi tolererar inte barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Vi tolererar inte användning av barn-och tvångsarbete hos våra partners.

Diskriminering / Olikabehandling:

Vi utövar inte olikabehandling på grund av kön, etnicitet, hudfärg, religion eller tro, politisk uppfattning, sexuell läggning, nationalitet, social tillhörighet, etniskt ursprung, ålder eller funktionshinder. Vi utövar inte i diskriminering i samband med anställning, uppsägning, befordran, lönesättning, fastställande av arbetsvillkor eller medarbetarutveckling anställd. Alla beslut om ovanstående baseras på relevanta och objektiva kriterier.

Affärsprinciper:

Ingen av JMV Cables anställda ger eller tar emot otillbörliga fördelar från danska eller utländska offentliga tjänstemän eller anställda inom den privata sektorn. Vi förstår och respekterar reglerna rörande korruption.